Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Damad Horse Show worden aangegaan in het kader van africhting en training.

1.2

Uitzonderingen op 1.1 gelden alleen als dit door Damad Horse Show schriftelijk aan de klant is bevestigd.

1.3

Overeenkomsten worden in principe aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders gesteld in de overeenkomst.

1.4

Het betreden van het terrein aan Baan 46 gehuurd door Damad Horse Show, gebruik maken van de faciliteiten, afname van diensten en volgen van instructie is op eigen risico.

1.4

Tijdens het paardrijden is dragen van een veiligheidscap verplicht.

1.5

Paarden die het terrein gehuurd door Damad Horse Show betreden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Mocht een in training of stalling gegeven paard niet correct zijn gevaccineerd dan zullen wij het paard laten vaccineren (inclusief bijbehorende basisenting). Kosten hiervan worden doorberekend aan de eigenaar van het paard.

1.6

Roken in de stallen en nabij de opslag van hooi en stro is niet toegestaan.

2 Eigendom en verzorging

2.1

Damad Horse Show zal gedurende de overeengekomen termijn het paard op gepaste wijze verzorgen.

2.2

De opdrachtgever / eigenaar kan gedurende de overeengekomen termijn zijn paard op Damad Horse Show gehuurde terrein bezoeken na telefonische / e-mail afspraak.

2.3

De opdrachtgever verklaart dat het paard hem in eigendom toebehoort, dat er geen eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en dat het paard vrij is van beslag, huur en andere beperkingen.

2.4

Damad Horse Show erkent het eigendomsrecht van de eigenaar.

2.5

De Nederlandse wet eist dat het paardenpaspoort bij het paard blijft. Deze regel wordt gehandhaafd door de Algemene Inspectiedienst (AID). De eigenaar laat het paspoort van het paard daarom achter bij Damad Horse Show. Algemene Voorwaarden Damad Horse Show Versie: 9 April 2017 Pagina 1

 

3 Training

3.1

Het door Damad Horse Show trainen van het paard geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard of schade veroorzaakt door het paard aan derden of goederen van derden.

3.2

Bij een overeenkomst aangaande de training van een paard waarbij het paard verblijft bij Damad Horse Show bestaat de dienstverlening uit: stalling, verzorging en training van het paard. Dit is inclusief: ruwvoer, krachtvoer, bodembedekking, huisvesting, arbeid.

Niet inbegrepen is: veterinaire zorg, hoefsmid, ontwormen, startkaarten, startgelden, vervoer, keuringsgelden, stalling e.d. op concoursen en overige bijkomende kosten. Deze kosten zullen maandelijks worden verrekend.

3.3

Veterinaire zorg zal worden verleend naar inzicht van Damad Horse Show. De opdrachtgever zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van eventuele medische problemen van het paard, maar in spoedeisende situaties kan dit ná de behandeling zijn. De kosten van veterinaire zorg zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

3.4

Het op concoursen gewonnen prijzengeld wordt naar onderling overleg verdeeld.

3.5

Bij bemiddeling van Damad Horse Show bij een eventuele verkoop van het paard is opdrachtgever een direct opeisbare provisie aan Damad Horse Show verschuldigd. De hoogte van deze provisie is overeengekomen in de trainingsovereenkomst en bedraagt ten minste 10%. Tevens zal opdrachtgever deze provisie verschuldigd zijn ingeval het paard binnen 3 maanden, nadat het paard niet meer bij Damad Horse Show gehuisvest is, door opdrachtgever dan wel door derden wordt verkocht aan dezelfde partij waarbij Damad Horse Show heeft bemiddeld.

3.6

Bij het aangaan van een trainingsovereenkomst is de opdrachtgever zich bewust van de volgende punten met bijbehorende risico’s:

a. het paard kan tevens worden getraind op de openbare weg, in het bos en andere locaties buiten het terrein gehuurd door Damad Horse Show.

b. Het paard kan worden vervoerd.

c. Het paard kan door Damad Horse Show worden ingezet op concoursen, oefenparcoursen, clinics, oefenavonden etc.

d. het paard kan vrije beweging krijgen in de paddock, weide, longeercirkel of bij het losspringen.

3.7

Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaande de training van een paard geldt geen wederzijds opzegtermijn. Opdrachtgever is verplicht, binnen een termijn van 1 week nadat Damad Horse Show hiertoe het verzoek heeft gedaan, het paard op te halen en voordien alle betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

 

 

 

Algemene Voorwaarden Damad Horse Show Versie: 9 April 2017 Pagina 2

4 Aansprakelijkheid Damad Horse Show

4.1

Damad Horse Show is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het door hem gehuurde terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Damad Horse Show aangeboden producten.

4.2

Damad Horse Show is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

4.3

Damad Horse Show is slechts dan ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Damad Horse Show, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden betracht.

4.4 Damad Horse Show is ten opzichte van opdrachtgever en met deze meegekomen derden nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het door hen niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften of aanwijzingen en instructies door of namens Damad Horse Show gegeven.

4.4

De aansprakelijkheid van Damad Horse Show voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Damad Horse Show zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

4.5

Damad Horse Show is niet aansprakelijk voor hem onbekende, dan wel aan de opdrachtgever medegedeelde gebreken of tekortkomingen van of aan paarden die Damad Horse Show verkoopt.

5 Aansprakelijkheid opdrachtgever/eigenaar en verzekering

5.1

De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die bij Damad Horse Show wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.

5.2

De opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, inclusief zijn paard, die bij Damad Horse Show verblijven, zélf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Ook moet de eigenaar voor het paard dat op het terrein van Damad Horse Show verblijft een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, ook wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind. Damad Horse Show is niet verantwoordelijk voor schade aangericht door het paard aan personen of goederen.

6 Tarieven en afspraken

6.1

Damad Horse Show hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de opdrachtgever afneemt. De prijzen staan vermeld op de prijslijst of op de trainingsovereenkomst die bij aanvang van de door Damad Horse Show te leveren dienst is ondertekend en overhandigd. Algemene Voorwaarden Damad Horse Show Versie: 9 April 2017 Pagina 3

6.2

Prijzen op de prijslijst zijn altijd beperkt tot de daar beschreven dienst. Bijkomende kosten als veterinaire zorg, hoefsmid, ontwormen, startkaarten, startgelden, vervoer en stalling op concoursen zijn nooit bij de prijs inbegrepen en worden apart aan de opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders overeengekomen in de trainingsovereenkomst.

6.3

Damad Horse Show heeft het recht om de prijzen te verhogen en de prijslijst aan te passen, bijvoorbeeld omdat voer of arbeidskosten stijgen. Deze verhoging wordt een maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft, als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van de bij de afgenomen dienst behorende opzegtermijn.

6.4

Wijzigingen in het wettelijke btw-tarief worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend.

7 Betaling en verzuim

7.1

Betaling van het verschuldigde bedrag vindt plaats in contanten of onder vermelding van het factuurnummer op het in de factuur genoemde bankrekeningnummer.

7.2

Training, stalling, vervoer en overige kosten die tijdens de training of stalling van uw paard worden gemaakt worden per kalendermaand gefactureerd.

7.3

Als de opdrachtgever niet betaald heeft na het verstrijken van de op de factuur vermelde betalingstermijn, is de opdrachtgever in verzuim.

7.4

Als er sprake is van verzuim, is de opdrachtgever vanaf het verstrijken van de hierboven genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd.

7.5

Alle kosten die ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 115,00.

7.6

Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft Damad Horse Show het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting – zoals de training van het paard - op te schorten.

7.7

Damad Horse Show heeft het recht van retentie: wanneer de opdrachtgever tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. Dit betekent dat het paard het terrein gehuurd door Damad Horse Show niet zal verlaten voordat aan de financiële verplichtingen is voldaan. Dit geldt tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

7.8

Wanneer een opdrachtgever langer dan drie maanden in verzuim is, heeft Damad Horse Show het recht om het paard van de opdrachtgever te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met het verschuldigde bedrag. Een eventueel resterend schuldbedrag na verkoop blijft door de opdrachtgever aan Damad Horse Show verschuldigd. Damad Horse Show zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk één week voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum aan de opdrachtgever meedelen. Algemene Voorwaarden Damad Horse Show Versie: 9 April 2017 Pagina 4

8 Instructie

8.1

Opdrachtgever neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit Art 179 Boek 6 BW.

8.2

De opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden. Dit risico komt voort uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

9 Geldigheid van overeenkomsten en algemene voorwaarden

9.1

Trainingsovereenkomsten tussen opdrachtgever en Damad Horse Show eindigen van rechtswege indien in de overeenkomst een bepaalde termijn is afgesproken en alle verplichtingen zijn voldaan. Indien de eigenaar na afloop van de bepaalde termijn het paard niet heeft opgehaald, wordt de duur van de overeenkomst automatisch verlengd met 1 week.

9.2

Trainingsovereenkomsten voor onbepaalde tijd hebben geen opzegtermijn . Trainingsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben een opzegtermijn die in de overeenkomst is vastgelegd.

9.3

Opdrachtgever heeft het recht een trainingsovereenkomst te verbreken, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, mits per aangetekende brief verzonden met bericht van ontvangst of per deurwaardersexploit, op een in die brief of dat exploit kenbaar te maken termijn ontbonden te verklaren of te ontbinden om zich vervolgens weer in het bezit van het paard te stellen in de volgende situaties:

• In het geval dat Damad Horse Show in staat van faillissement wordt verklaard, zijn eigen faillissement aanvraagt, of surséance van betaling aanvraagt of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op vertegenwoordiger van Damad Horse Show van toepassing wordt verklaard;

• In het geval dat de vertegenwoordiger van Damad Horse Show overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;

• Indien de vertegenwoordiger van Damad Horse Show ondanks aanmaning, per aangetekende brief verzonden met berichtgeving van ontvangst of per deurwaardersexploit, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn;

• Indien de vertegenwoordiger van Damad Horse Show zijn handelingsbekwaamheid – om welke reden dan ook – verliest, dan wel op zijn(on)roerende goederen of op het paard beslag is of wordt gelegd en dat niet binnen twee weken wordt opgeheven;

• Indien de vertegenwoordiger van Damad Horse Show permanent buiten Europa gaat wonen.

 


9.4

Een kennisgeving als bedoeld onder 9.3 geldt als kennisgeving van ontbinding en ontbonden verklaring van alle tussen opdrachtgever en Damad Horse Show gesloten overeenkomsten. Een eventueel betaalde waarborgsom vervalt aan opdrachtgever en heeft geen invloed op zijn recht om schadevergoeding te vorderen. Damad Horse Show is verplicht het paard weer aan de eigenaar te overhandigen.

 


Algemene Voorwaarden Damad Horse Show Versie: 9 April 2017 Pagina 5

9.5

Damad Horse Show verbindt zich de opdrachtgever onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op roerende of onroerende zaken of op het onderhavige aan hem in training gegeven paard, voorts van zijn faillissement, zijn aanvraag voor surseance van betaling en onder curatelestelling of onder bewindstelling, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, of zijn voornemen Europa permanent te verlaten, alsmede om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder per direct inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

9.6

De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.

9.7

Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

9.8

De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

9.9

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

10 Definities

10.1

Waar in deze tekst “overeenkomst” wordt gebruikt worden tevens geleverde of afgenomen goederen, diensten en schriftelijk opgestelde en ondertekende afspraken bedoeld.

10.2

Waar in deze tekst “opdrachtgever” wordt gebruikt wordt tevens klant, eigenaar van het paard en afnemer bedoeld. Algemene Voorwaarden Damad Horse Show Versie: 9 April 2017 Pagina 6

 


Voor akkoord en gelezen : naam…………………………………………………………

  

Plaats en Datum:…………………………………………………………………………………

 

Handtekening:……………………………………………………………………………………..